Política de privacitat

1. Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l'ús del servei de la pàgina web www.impremaspe.com propietat de IMPREMASPE, S.L., amb domicili social a C/ Serra i Moret, Nº 9, Pol. Industrial Pla d'en Boet, 08302 Mataró (Barcelona); amb NIF número B-60790003 i que posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'ús de la pàgina web atribueix la condició d'usuari de la web (d'ara endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del mateix moment en què l'Usuari accedeix a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest text en cada una de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot patir modificacions.

2.Objecte

La present web, propietat de IMPREMASPE, S.L., ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet. L'accés i/o ús de la web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com de totes aquelles altres particulars que, en el seu cas, regeixin l'ús del portal o dels serveis vinculats al mateix. En aquest sentit, IMPREMASPE, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració de la seva web.

3.Condicions d'accés a la web

3.1 Caràcter de la utilització de la web

La web té com a objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre IMPREMASPE, S.L. i els seus clients o interessats a través d'Internet; no obstant això, a través de la pàgina web de IMPREMASPE, S.L. no es sol·liciten ni es recullen dades de caràcter personal.*

3.2 Informació verídica

L'usuari disposa d'una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

4.Ús de la pàgina web

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol i altres normatives complementàries, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic. L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que IMPREMASPE, S.L. posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software). Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota mena que l'empresa IMPREMASPE, S.L. pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la pàgina web i d'aquesta política de privacitat. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts de la Pàgina Web

Els continguts de la Pàgina Web es posen a disposició de l'Usuari per part de IMPREMASPE, S.L. com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D'aquesta manera, IMPREMASPE, S.L. posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la seva disposició a la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posades al seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades, i l'ordre públic. L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això sigui legalment permès. No obstant això, l'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

6) Links

La Web "www.impremaspe.com" pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet. La pàgina Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica el suport, l'aprovació, la comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es troben.

7) Protecció de Dades

A efectes del que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, IMPREMASPE, S.L. informa l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients. L'usuari té la possibilitat d'exercir, d'acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a IMPREMASPE, S.L. amb domicili a la C/ Serra i Moret, Nº 9, Dreta Pol. Industrial Pla d'en Boet, 08302 Mataró (Barcelona), aportant una fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat. IMPREMASPE, S.L. pot rebre a través de correu electrònic dades personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball. En aquest cas, l'empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i destruir-les, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L'Usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu Currículum Vitae atorga el seu consentiment a IMPREMASPE, S.L. per rebre comunicacions, sempre relacionades amb serveis de l'empresa. Si no desitja rebre cap d'aquestes comunicacions, podrà comunicar-ho a l'adreça indicada en l'apartat 1 d'aquesta clàusula, mitjançant un escrit amb data i signatura original.

8. Cookies

IMPREMASPE, S.L. pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web. Les cookies que utilitza IMPREMASPE, S.L. al lloc web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim) i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l'Usuari. Aquestes cookies s'utilitzen per IMPREMASPE, S.L. amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que hagin de fer un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. Del mateix mode, s'utilitzen amb l'objectiu d'elaborar estadístiques per IMPREMASPE, S.L. per oferir a l'Usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d'acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-lo en cada visita al mateix.


9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina web són propietat de IMPREMASPE, S.L. o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre's que l'ús o l'accés a la pàgina web atorgui a l'Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius. A més, els Continguts són propietat intel·lectual de IMPREMASPE, S.L. o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

10. Publicitat

A la pàgina web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables de garantir que el material enviat per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. IMPREMASPE, S.L. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que IMPREMASPE, S.L. pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei o, si és el cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

11.1 Responsabilitat en el Accès al Portal

IMPREMASPE, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que tinguin com a causa errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L'accés a la Web no implica l'obligació per part d'IMPREMASPE, S.L. de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials. IMPREMASPE, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3 Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, IMPREMASPE, S.L. no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany..

12. Legislació aplicable

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'Usuari i IMPREMASPE, S.L. acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre foro general o especial que els pogués correspondre. A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 del 11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

 Qui som?

Nom: Web de IMPREMASPE, S.L.
web: www.impremaspe.com/
Titular: IMPREMASPE, S.L
NIF: B60790003
Correu electrònic: info@impremaspe.com
Adreça: C/ Serra i Moret, Nº 9, Pol. Industrial Pla d’en Boet, 08302 Mataró (Barcelona)
Finalitat del lloc web: informativa

Quines dades personals recollim i per què?

Comentaris
No recopilem cap informació personal ni cap comentari.

Imatges i vídeos

Les imatges del lloc web són propietat de IMPREMASPE, S.L. o d'agències de fotografia i no poden ser utilitzades sense permís.

Formularis de contacte

Si es completa el formulari de contacte, les dades recopilades podran ser proporcionades al interessat i esborrades si es sol·licita a la següent adreça de correu electrònic d'IMPREMASPE, S.L.: info@impremaspe.com

Cookies

Si té un compte i hi accedeix en aquest lloc web, es definirà una galeta temporal.

En iniciar la sessió, també es configuren diverses galetes per desar la informació d'inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galetes d'inici de sessió duren dos dies, i les de les opcions de pantalla duren un any. Si selecciona "Recorda'm", la sessió d'inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si finalitza la sessió, les galetes d'inici de sessió seran suprimides.

Si edita o publica un article, s'emmagatzemarà una galeta addicional al navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement registra l'identificador de l'entrada que acaba d'editar. Expira després d'1 dia.

Contingut incrustat d'altres serveis web

Els articles en aquest lloc web inclouen contingut integrat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d'altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l'altre pàgina web.

Aquestes pàgines web, si teniu un compte i esteu connectat a elles, poden recopilar dades sobre vós, utilitzar galetes, incrustar seguiment addicional de tercers i supervisar la interacció amb el contingut integrat, incloent-hi la interacció amb el contingut incrustat.

Analítiques

Aquest lloc mesura el trànsit amb solucions que utilitzen galetes per analitzar les mètriques de les nostres pàgines. Actualment, fem servir Google Analytics per mesurar el trànsit d'aquest lloc. Podeu veure més informació sobre la política aquí:

Com utilitza Google les dades que recull als llocs web
Google (Analytics): Política de privacitat de Google Analytics (si ho desitgeu, podeu desactivar el seguiment d'Analytics mitjançant el complement per al navegador ofert per Google)

Amb qui compartim les vostres dades
IMPREMASPE, S.L. no cedirà les dades personals dels usuaris a cap tercer sense una base legal que legitimi aquest tractament.

Compartim dades amb Google (Analytics) per millorar el nostre servei.

Quan temps retenim les dades?

Per als usuaris que es registren al lloc web (si escau), emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil d'usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte el seu nom d'usuari). Els administradors del lloc web també poden editar aquesta informació.

Quins drets té sobre les dades?

Si tens un compte en aquest lloc web, pots sol·licitar que t'enviïn un fitxer d'exportació amb les teves dades personals, incloent totes les dades que ens hagis proporcionat. També pots demanar que eliminem qualsevol dada personal que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.

On enviem les seves dades?

No enviem les seves dades a ningú. Només són per proporcionar servei als nostres usuaris.

Informació de contacte

Autoridad de supervisión en España
Email: internacional@agpd.es
Telèfon: 91399 6200

Com protegim les dades?

Totes les dades que recopilem estan gestionades dins de servidors de la Unió Europea que disposen dels adequats sistemes de protecció de dades.

Disposem de sistemes de recuperació de dades de fins a quinze dies d'antiguitat.

Quins procediments d'incidències sobre esquerdes de seguretat de dades tenim al nostre web?

Disposem d'un sistema de comunicació d'incidències per part del nostre proveïdor que ens informa de problemes de funcionament. A més a més, tenim activades extensions de seguretat que ens informen d'incursions o anomalies en temps real.

De quins tercers rebem dades?

No recibimos datos personales de ninguna otra fuente.

Qui pren decisions automatitzades i o perfil amb les dades del usuari?

No usem algoritmes de presa de decisions automatitzades. Els perfils amb dades d'usuari són utilitzats per l'eina Google Analytics, la qual té les seves dades anonimitzades.

Requisits de divulgació reglamentària de la indústria

No hi ha cap altre requisit addicional.

Horari d'Estiu

Dilluns a Divendres:
Matins: de 6h a 14h

Contacta

C/ Serra i Moret, 9
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 798 85 11
Tel. 93 799 57 61
Mail info@impremaspe.com

Acreditació

FSC-1

Segueix-nos a

Copyright © 2023 Impremaspe - Política de Privacitat